Waarom standaardisatie

Twee ethernet kabels
Een beeld waar touwtjes als een netwerk tussen spijkers zijn verbonden

Standaard
samenwerken

Open standaarden helpen overheidsorganisaties
efficiënter en betrouwbaarder te werken. Ze zorgen
voor eenduidige herkenbaarheid van overheidswebsites, zodat deze goed onderscheiden kunnen worden van malafide websites. Ook zorgen open standaarden voor betere digitale samenwerking van overheidsorganisaties, waardoor gegevens kunnen worden hergebruikt en maatschappelijke problemen beter aangepakt kunnen worden dan wanneer ze los van elkaar zouden opereren.

Door open standaarden zijn overheidsorganisaties ook minder afhankelijk van specifieke leveranciers, omdat alle leveranciers de standaard kunnen leveren en zo gelijke kansen krijgen.

Praktijkvoorbeeld:

Informatiebeveiliging

Op het internet is het vaak lastig een echte e-mail of website te onderscheiden van een valse. Dit geldt ook voor overheidswebsites en e-mail. Fraudeurs maken hier dankbaar gebruik van door burgers een mail te sturen die zogenaamd uit naam van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) komt. Dit noemen we ‘spoofing’, een veelgebruikte techniek voor ‘phishing’, het ‘hengelen’ naar waardevolle gegevens. Met behulp van open internetveiligheidstandaarden kunnen burgers en bedrijven echtheidskenmerken op webpagina’s zien (‘het slotje’ in combinatie met de domeinnaam), of kan valse e-mail door de provider onderschept worden voordat deze een eindgebruiker bereikt.

Platform Internetstandaarden

Het doel van het Platform Internetstandaarden is om het gebruik van moderne en veilige internetstandaarden sneller te laten groeien zodat het Internet betrouwbaarder wordt voor iedereen.

Artikel NOS.nl over email spoofing Trouw artikel over nepmails Open nu.nl artikel over RVIM lek via e-mail

Praktijkvoorbeeld:

Eenmalige gegevens-
verstrekking

De overheid moet voorkomen dat ze burgers en bedrijven steeds lastigvalt met dezelfde vragen. Open standaarden helpen om informatie die al ergens binnen de overheid bekend is, via de backoffice uit te wisselen. Door informatie te hergebruiken voorkomt ze dat burgers en bedrijven een hoge administratieve lastendruk ervaren.

Meneer die aan het werk is achter een laptop met tegelijk mobiel in de hand

Leveranciersonafhankelijkheid

Voor wie?

Wat doet het Forum Standaardisatie met open standaarden?

Waarom open standaarden?

Wat zijn open standaarden?

Twee ethernet kabels

De verplichting geldt voor gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties. Afwijking en de reden daarvan moeten beschreven worden in de bedrijfsvoeringparagraaf van het jaarverslag. Dit is de betekenis van ‘leg uit’.  Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

Open standaarden verminderen voor de overheid de afhankelijkheid van specifieke softwareleveranciers. Als software gebruikmaakt van open standaarden, kunnen verschillende leveranciers werken aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen, die op elkaar aansluiten.

Forum Standaardisatie zet zich in voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden. Hiertoe toetst het Forum of standaarden voldoende open zijn, of er voldoende draagvlak is voor het gebruik van de standaard en of er voldoende leveranciers zijn die de standaard kunnen ondersteunen. Open standaarden kunnen na toetsing de status ‘Pas toe of leg uit’ krijgen.

De openheid van deze afspraken zorgt ervoor dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij een beheerder van deze afspraken.

Standaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren.

Een standaard is open als:

  1. Documentatie over de afspraak drempelvrij verkrijgbaar is;
  2. De standaard vrij gebruikt kan worden en er geen beperkingen zijn op het gebied van intellectueel eigendomsrecht;
  3. De standaard beheerd wordt door een duurzaam ingerichte non-profitorganisatie;
  4. Iedereen die wil, inspraak kan hebben.

Waarom standaardisatie

Een beeld waar touwtjes als een netwerk tussen spijkers zijn verbonden

Standaard
samenwerken

Open standaarden helpen overheidsorganisaties
efficiënter en betrouwbaarder te werken. Ze zorgen
voor eenduidige herkenbaarheid van overheidswebsites, zodat deze goed onderscheiden kunnen worden van hacking-sites. Ook zorgen open standaarden voor betere digitale samenwerking van overheidsorganisaties, waardoor gegevens kunnen worden hergebruikt en maatschappelijke problemen beter aangepakt kunnen worden dan wanneer ze los van elkaar zouden opereren.

Door open standaarden zijn overheidsorganisaties ook minder afhankelijk van specifieke leveranciers, omdat alle leveranciers de standaard kunnen leveren en zo gelijke kansen krijgen.

www.internet.nl

Informatiebeveiliging

Op het internet is het vaak lastig een echte e-mail of website te onderscheiden van een valse. Dit geldt ook voor overheidswebsites en e-mail. Fraudeurs maken hier dankbaar gebruik van door burgers een mail te sturen die zogenaamd uit naam van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) komt. Dit noemen we ‘spoofing’, een veelgebruikte techniek voor ‘phishing’, het ‘hengelen’ naar waardevolle gegevens. Met behulp van open internetveiligheidstandaarden kunnen burgers en bedrijven echtheidskenmerken op webpagina’s zien (‘het slotje’ in combinatie met de domeinnaam), of kan valse e-mail door de provider onderschept worden voordat deze een eindgebruiker bereikt.

Het doel van het Platform Internetstandaarden is om het gebruik van moderne en veilige internetstandaarden sneller te laten groeien zodat het Internet betrouwbaarder wordt voor iedereen.

Artikel NOS.nl over email spoofing Trouw artikel over nepmails Open nu.nl artikel over RVIM lek via e-mail

Praktijkvoorbeeld:

Eenmalige gegevensverstrekking

De overheid moet voorkomen dat ze burgers en bedrijven steeds lastigvalt met dezelfde vragen. Open standaarden helpen om informatie die al ergens binnen de overheid bekend is, via de backoffice uit te wisselen. Door informatie te hergebruiken voorkomt ze dat burgers en bedrijven een hoge administratieve lastendruk ervaren.

Meneer die aan het werk is achter een laptop met tegelijk mobiel in de hand

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm